Marine Chaplain Holding Service, Khe Sanh Air Base